Full

Jak to funguje?

Při spolupráci se zařízením se sociálními službami napřed prostřednictvím rozhovorů, dotazníků či místního šetření zrekognoskujeme zásadní problémy, které tamní klienti mají. Na této bázi navrhujeme řešení a postupy, které uvedeme do praxe. Neustálou evaluací a zpětnou vazbou dochází k jejich zpřesňování a úpravám tak, abychom dosáhli stanovených cílů.

Hodnoty

Představovaný projekt stavíme na následujících hodnotách:

Zkušenost

Vycházíme z letitých zkušeností s přesahem do zdravotní a sociální sféry. V mnoha otázkách spolupracujeme se sociálními zařízeními a jejich vedením a poskytujeme odbornou podporu sociálním pracovníkům. Ve vybraných sociálních zařízeních a také u osob v domácím prostředí vedeme odborná šetření a analýzu potřeb. Naučili jsem se společně s cílovou skupinou vnímat technologie jako jednoznačně přínosné pro život, ale také si uvědomujeme, že je stále a opakovaně zapotřebí zkoumat jejich potenciál a přístupy k zapojení do běžného života. Během dialogu s cílovou skupinou, sociálními pracovníky a jednotlivými zařízeními opakovaně vyvstává akutní potřeba řešit přetížení pracovníků sociálních služeb a nutnost zvýšení komfortu cílové skupiny v oblasti sociálních kontaktů a mezilidských vazeb.
technologie

Koncepce

Podle našich dlouhodobých zjištění jsou technologie telemedicíny a telerehabilitace absorbovatelné pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením. Domníváme se, že přináší i mnohé synergické socializační efekty. Vytváříme podmínky a prostředí pro distanční a osobní interakce mezi poskytovateli péče a cílovými klienty.

Technologie

V prezentovaném projektu financovaném z prostředků Evropské unie chceme šířeji ověřit a zpřesnit náš poznatek a předpoklad o přínosu distančních telerehabilitačních technologií do sociální oblasti pro klienty v zařízeních se sociálními službami i v domácím prostředí a inkubovat možný funkční model řešení. Na základě této praxe chceme připravit koncept využití péče pomocí distančních technologií ke zmírnění následků, které s sebou nesou:
– nedostatek pracovníků v sociálních službách
– zvyšující se počet sociální exkluzí ohrožených
a osamělých seniorů
– nutnost zvýšení jejich životní úrovně.
Tento model chceme dále replikovat a diseminovat formou certifikace nejen mezi členy naší asociace, ale i další zájemce v rámci ČR.

Inkluze

Již ve zkušební fázi se nám podařilo zapojit tři kolegy a kolegyně, kteří jsou na rodičovské dovolené. V případě rozšíření projektu chceme díky flexibilní náplni práce a využití digitálních technologií zapojit více kolegyň. Navíc se významně prohlubuje i osobní vztah mezi námi jako poskytovateli vzdálené péče a cílovými klienty, kdy býváme pravidelně zváni na osobní setkání u různých příležitostí do zařízení se sociálními službami.