Full

Východiska projektu

Popis problému

Senior či osoba se zdravotním postižením, ať už ve vlastním sociálním prostředí nebo v zařízeních se sociálními službami, se velmi často ocitá v izolaci. Chybí sociální interakce, dostavuje se deficit aktivit, může se projevit postupná dekondice s rizikem omezení funkční nezávislosti, může nastat útlum kognitivních schopností, které jsou důležité pro běžné interakce s okolním světem.

Sociální a zdravotně – sociální zařízení mají sice personál pro zajištění péče o své klienty, ale zároveň trpí deficitem pracovníků pro rozvojové či speciální dlouhodobé aktivity klientů (v České republice připadá jeden taková pracovník na 30 klientů).

Za problém označují sociální izolaci seniorů shodně odborníci napříč neziskovými organizacemi i zdravotními a sociálními zařízeními. V posledních několika letech se sociální izolace seniorů prohloubila v souvislosti s pandemickými opatřeními a například významná organizace Život 90 pokládá situaci za extrémně vážnou a sociální izolaci označuje za nehumánní.

Lze taktéž předpokládat, že v závislosti na demografických ukazatelích bude závažnost problému narůstat.

Demografické ukazatele

Tak jako v celé Evropě, i v České republice populace stárne. Naděje na dožití momentálně stoupá o 0,2 roky každý rok. V roce 2020 činila 76,6 let u mužů a 82,4 let u žen. V roce 2030 odhaduje Český statistický úřad ve střední variantě projekce zvýšení těchto hodnot na 78,7 u mužů a 84 roků u žen.

Vývoj průměrné naděje na dožití bez ohledu na pohlaví v České republice ukazuje na kontinuální stárnutí populace:

Podíl seniorů nad 65 let v populaci momentálně činí 2,1 milionu, tj. 20 %. Podle střední varianty projekce demografického vývoje bude podíl seniorů v populaci stoupat až na hodnotu 30 % v roce 2100.
Očekávaný vývoj počtu obyvatel ve věku 15-64 let (produktivní věk): 2018 – 6,9 milionu, 2021 – 6,8 milionu, 2031 – 6,76 milionu.

Index závislosti starých je ukazatel struktury obyvatelstva, který udává podíl osob ve věku nad 60 let a osob v produktivním věku 20-59 let. V roce 2010 měl hodnotu 38,5 a pro rok 2020 se zvýšil na 48,6.

Kontinuálně také roste počet lidí pobírajících příspěvek na péči:

Zhodnocení problematiky

Problematiku komplementárně tvoří tyto dílčí problémy:

  • aging populace
  • prodlužující se věk odchodu do důchodu pečujících osob (rodinných příslušníků)
  • poptávka po zlepšení kvality života (tzv. active aging, kdy senioři chtějí být aktivní a chtějí mít zážitky)
  • nárůst populačního podílu osob, které potřebující dopomoc druhé osoby

Možnosti využití např. dobrovolníků a doplňkových služeb je silně limitováno lokálním prostředím (s jednoznačnou výhodou na straně velkých měst), navíc jde o možnost značně nespolehlivou v čase (aktuální povinnosti dobrovolníků, prázdniny apod.). Problém pak neřeší ani využití chytrých telefonů a tabletů, pokud jsou používány pouze jako pasivní prostředek ke komunikaci.